مقدمه            5
حكايتی در باره يكی از رياضيدانان مشهور می گويند كه خالی‌از لطف نيست :
روزی قرار بود كه اين رياضيدان در حضور جمع تحصيلكرده ای سخنرانی كند . او در شروع صحبت يك عبارت رياضی‌ روی تخته نوشت و گفت : " در واقع اين عبارت بديهی است " . رياضیدان دوباره به عبارت نوشته شده نگاه كرد و گفت : " حداقل من فكر می كنم كه بديهی‌ است " . اما همچنانكه شك او قويتر می شد گفت " ببخشيد " و كاغذ و مدادی‌ برگرفت و سالن سخنرانی را ترك كرد . بعد از بيست دقيقه او خندان به سالن بازگشت و پيروزمندانه گفت : " بله حضار محترم ، اين عبارت بديهی است !" .

 به نظر می رسد كه منظور اين رياضيدان از بديهی بودن عبارت آن بود كه ما می توانيم به طور شهودی درستی آن را قبول كنيم . با اين حال اين پذيرش كافی نيست و در نهايت ، تجزيه و تحليل منطقی ، آن را قبول يا رد می كند . بنابه گفته اسكمپ (1971)       " مطمئن بودن از چيزی يك قصه است و دانستن اينكه
چرا آن چيز درست است قصه ای ديگر " وهدف ما نيز كمك به دانستن اين چراهاست .
 با در نظر گرفتن نقشی كه در رياضيات در تربيت هر شهروند می تواند ايفا كند ، آشنايی با قسمتهای مختلف اين علم برای‌ نوجوانان مستعد ، متفكر و توانای ما الزامی‌ به نظر می رسد . نمونه های شهودی‌ و تجربی زيبايی در رابطه با رشد و توسعه مطالب مطرح شده در اين مبحث وجود دارند كه يادگيری و فهم آنها را آسان می كند . اما برای بهتر فهميدن و ياد گرفتن موضوعات ياد شده ، به دانش های پيش نياز و ابزار مختلفی نيازمنديم . مهمترين آنها نحوه استدلال كردن و سپس تكميل آنچه كه درباره مجموعه ها و بالاخره حاصلضرب دكارتی و رابطه ياد گرفته ايم ، می باش