امتحانات ورودئ و استفاده از مزايائ آموزش رايگان در شبكه آموزشئ آينده نگر

دانش آموزان با پرداخت 100000 ريال در پانزدهم هرماه مئ توانند در آزمون ورودئ
شركت كنند و با كسب موفقيت از مزايائ آموزش رايگان در اينترنت استفاده نمايند.
جهت ثبت نام روئ دكمه Back كليك كنيد

حق عضويت
يكساله 1000000 ريال

حق عضويت
ششماهه 550000 ريال

حق عضويت
سه ماهه 300000 ريال

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 09118617973-7495889-6224503