مزايائ عضويت در شبكه آموزشئ آينده نگر:
گروه فرهنگئ آينده نگرموفقيت شمارا در هر مقطع تحصيلئ با برنامه ريزئ هائ آينده نگر تضمين مئ كنيم.
مدرسين ما همواره در كنار شما خواهند بود.
آموزش حضورئ و رفع اشكال در محل آموزشگاه آينده نگر و نمايندگيهائ آن هفته ائ يك جلسه رايگان است.
آموزش حضورئ در منازل جلسه دوساعته با توافق دبير مربوطه
استفاده روزانه دوساعت از شبكه جهانئ اينترنت و سايت آموزشئ آينده نگر
شركت در مسابقات علمئ و تفريحئ و دريافت جوايز نفيس
ارائه دروس آموزش عادئ ، تقويتئ و كنكورئ از طريق اينترنت بنا به درخواست دانش آموز رايگان است.
دريافت آموزش از طريق CD و رفع اشكال از طريق اينترنت در سايت آموزشئ آينده نگر.

حق عضويت
يكساله 1000000 ريال

حق عضويت
ششماهه 550000 ريال

حق عضويت
سه ماهه 300000 ريال

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 09118617973-7495889-6224503